มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

“ณัฐกร เป็งใย” นักศึกษารั้วดำเหลืองได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัล ส.ค.นี้

29 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

“ณัฐกร เป็งใย” นักศึกษารั้วดำเหลืองได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา 2560 เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัล ส.ค.นี้   

                                      

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาชั้นปีที่4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้คัดเลือกนักศึกษาให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับการประเมินนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาชั้นปีที่4 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนด เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในเดือนสิงหาคม 2561 นี้               

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                     

             


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558