มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้ง นักศึกษา – บุคลากร ดำเนินการจัดทำบัตรสำหรับใช้บริการ 2 – 7 กรกฎาคม นี้

2 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้ง นักศึกษา – บุคลากร

ดำเนินการจัดทำบัตรสำหรับใช้บริการ 2 – 7 กรกฎาคม นี้ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในสำนักหอสมุดได้ นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักหอสมุดจึงได้ดำเนินการจัดทำบัตรชั่วคราวให้กับนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ภายในสำนักหอสมุดได้ โดยสำนักหอสมุดจะให้บริการจัดทำบัตรชั่วคราว       ในระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อทำบัตรสำหรับเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันเวลาเดียวกันนี้

จึงขอแจ้งรับทราบและดำเนินการจัดทำบัตรได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โดยให้นำหลักฐาน คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดเพื่อแสดงตนในการทำบัตรดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/cmrulibrary  


ภาพ – ข้อมูล : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ดูรายละเอียดที่นี่นะคะ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6246220 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558