มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมร่วมทุกภาคส่วน เตรียมงานกิจกรรมเดินขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561

9 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมร่วมทุกภาคส่วน เตรียมงานกิจกรรมเดินขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานกิจกรรมเดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ , กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ, สหกรณ์ลานนาเดินรถ,  รองคณบดี ผู้แทนรองคณบดี ประธานสภานักศึกษา นายกองค์กรนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จำนวนกว่า 7,000 คน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในส่วนของการประชุม จะเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล สถานที่จอดรถรับ – ส่งนักศึกษา การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดการด้านขยะ และได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับแผนการดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


 
ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718694 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558