มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 จัดการประชุมครั้งที่ 4/2561

11 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 จัดการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.สมบัติ  สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการประชุมท่านประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบการยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1616/2561 ลงวันที่ 22 เมษายน 2561 และให้ใช้คำสั่งที่ 2892/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 แทน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นการติดตามงานและร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดโครงการได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718699 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558