มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีไหว้ครูดนตรี ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี อ.เมธินี อ่องแสงคุณ หัวหน้าภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นผู้กล่าวรายงาน


พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเคารพบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ ระลึกถึงพระคุณ ของครูบาอาจารย์ที่ได้วางรากฐานในวิชาการ นิยมจัดในวันพฤหัสบดี อันประกอบด้วยพิธีไหว้ครู พิธีครอบ ซึ่งหมายถึงการประสิทธิ์ประสาทวิทยาการหรือเป็นการอนุมัติให้ผู้อื่นผู้ใด มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับนั้นได้ กระทำต่อจากพิธีไหว้ครู เป็นพิธีอันดีงามที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างศรัทธาและสมาธิ ส่งเสริมความสามัคคีของเหล่านักดนตรี มีอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจำนวนมาก

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718676 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558