มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

24 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน

วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน

วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน  วัดปากเหมือง อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยในช่วงเช้า เป็นการเสวนา ได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติกิจมงคล รองเจ้าคณะอำเภอสารภี เจ้าอาวาสวัดช่างเคิ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน พระครูสมุห์วรฉัตร สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดปากเหมือง ได้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของวัดปากเหมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและสรุปผลเบื้องต้น จากนั้นนายดิเรก อินจันทร์ และนายอนุชิต ณ สุนทร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลาน ณ วัดปากเหมือง  ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุสามเณร คณะกรรมการวัดปากเหมือง ศรัทธาประชาชน คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง เข้าร่วมฟังและซักถามด้วยผลจากการเสวนาดังกล่าว ทำให้ทราบว่าคัมภีร์ใบลานของวัดปากเหมืองมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ผูก สำรวจแล้ว 1,665 ผูก ทำทะเบียนเสร็จแล้ว 770 ผูก และมีคัมภีร์ใบลานที่ชำรุดไม่สามารถทำทะเบียนได้อีกจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 300 ผูก)  พบคัมภีร์ใบลานที่เก่าที่สุดคือ พ.ศ.2359 และพบใบลานที่ระบุว่าจารที่วัดปากเหมือง คือ พ.ศ.2360 ส่วนใบลานที่มีอายุน้อยที่สุด คือจารเมื่อ พ.ศ.2524 แสดงว่าวัดปากเหมืองมีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี นอกจากนั้นยังพบรายชื่อเจ้าอาวาสวัดปากเหมืองในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาหลายรูป และพบชื่อของวัดปากเหมืองที่เรียกแตกต่างกันไปเช่น วัดปากเหมืองแก้วกว้าง ท่าท้างป่ายางซุม เป็นต้น ในช่วงบ่าย พระครูสมุห์วรฉัตร สุจิตฺโต พร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านปากเหมือง คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมืองได้ร่วมกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงในการห่อและมัดผ้าคัมภีร์ใบลานที่ได้มีการสำรวจเสร็จแล้ว ตลอดจนได้มีการประกอบพิธีขอขมาและถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานด้วยในโอกาสที่มีการจัดเสวนาเพื่อนำความรู้คืนสู่ท้องถิ่นครั้งนี้  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ถวายกล้าลานและปลูกต้นลาน ที่วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ต้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

ข่าว : ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327459 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558