มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2561

28 สิงหาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์จากโรงเรียนยุพราช เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงานนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองในตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านทักษะการเรียนการสอน การปรับตัวในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการสอนของตนเองและสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175575 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558