มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ตราครุฑ

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

--------------------------

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามประกาศ เลขที่ 94/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 3340/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น จากการยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นซอง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.       บริษัท พีเอ็ม ดีไซน์ จำกัด

2.      บริษัท แอคซิสกรุ๊ป จำกัด

3.      บริษัท อศณ สถาปนิก จำกัด

มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้เสนองานทั้ง 3 รายแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนองานทั้ง 3 ราย เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศจ้างออกแบบฯ ทุกประการ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้ยื่นซองเสนองานทั้ง 3 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

                             ประกาศ ณ วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ.2561

 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  สิงฆราช)

                                                    รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327476 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558