มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”

20 กันยายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”
นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของล้านนา ทั้งเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้อง มิตรสหายผู้ล่วงลับ และเพื่อเป็นบุญกุศลไว้ภายภาคหน้า จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ต้นสลากภัตจากคณะ วิทยาลัย สาขาวิชา การบรรเลงดนตรีแห่ประยุกต์ การแสดงอื่อกะโลง การแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์การตานสลากภัต” และการถวายต้นสลากแด่พระสงฆ์ สามเณร
ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลหรือขันข้าวแด่พระสงฆ์ สามเณร สามารถร่วมทำบุญ ขันละ 50 บาท หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายต้นสลากภัตตามจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การนักศึกษา โทรศัพท์ 053 – 885672 หรือกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 885439

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6246231 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558