มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561

27 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561

                    นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “เรือชนะคลื่น” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา มนูญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน และ นายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา อินทะกูล และ อาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ , คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา คำนวนสกุณี , สำนักทะเบียนและประมวลผล คุณวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล , สำนักหอสมุด คุณสมคิด อินขะ , กองกลางสำนักงานอธิการบดี คุณเจริญ จันทร์บาล , กองอาคารสถานที่ คุณทรงศักดิ์ สุทธวาสน์ คุณประพัฒน์ ดวงแสง และ คุณนงลักษณ์ สุริยวัตร และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณอัมพวรรณ แสงอรุณประดิษฐ์

                    จากนั้นประธานได้มีพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิด นิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2561 ได้เปิดให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถ่ายภาพพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2561

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6246252 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558