มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ มร.ชม. จัดโครงการ วิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2561

27 กันยายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ วิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2561

                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดโครงการทวนผลสัมฤทธิ์ วิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการทวนผลสัมฤทธิ์ วิพิธทัศนา 2561 ได้จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการแสดงศักยภาพและทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในการนาเสนองานด้านการแสดง มีความรู้และความพร้อมก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผ่านการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

                    ทั้งนี้ในปี 2561 มีชุดการแสดงทั้งหมด 7 ชุดการแสดง ได้แก่ ระบำกรับ มโนราห์บูชายัญ ฟ้อนแพน ระบำแม่งู ดึงครกดึงสาก ป่านจ้านสืบสานตานานเมี่ยน และละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอนชมถ้ำ และได้ความร่วมมือจากนักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาที่ให้การอนุเคราะห์การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327508 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558