มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสัมมนา “YouTuber By Bosskerati”สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากYouTube

28 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสัมมนา

YouTuber By Bosskerati”สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากYouTube          น.ส. รัศมีธรรม วังนัยกุลภักดี ประธานกรรมการจัดสัมมนา “YouTuber By Bosskerati” สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากYouTube เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “YouTuber By Bosskerati”สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากYouTube ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น4  อาคารสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์  YouTube  สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้กับคนในสังคมยุค 4.0  ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณกีรติ กีรติชีวนันท์ YouTuber ชื่อดัง เป็นวิทยากร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 096-893-8550 


ภาพ – ข้อมูล: ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

คลิกลงทะเบียนสำรองที่นั่ง >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327483 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558