มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมทีปังหรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน

                    โดยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา มนูญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน และ นายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา อินทะกูล และ อาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ , คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา คำนวนสกุณี , สำนักทะเบียนและประมวลผล คุณวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล , สำนักหอสมุด คุณสมคิด อินขะ , กองกลางสำนักงานอธิการบดี คุณเจริญ จันทร์บาล , กองอาคารสถานที่ คุณทรงศักดิ์ สุทธวาสน์ คุณประพัฒน์ ดวงแสง และ คุณนงลักษณ์ สุริยวัตร และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณอัมพวรรณ แสงอรุณประดิษฐ์

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327511 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558