มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศ เรื่อง ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แจ้งประกาศ เรื่อง  ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต จึงกำหนดให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.     บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๑.๑    ต้องสำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
และได้ทำการยืนยันการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑.๒    บัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ ที่ได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อปี ๒๕๖๐ ไว้กับมหาวิทยาลัย หากประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โปรดติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒.     วันรายงานตัวบัณฑิต

           ๒.๑  ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑     

ให้บัณฑิตรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.cmru.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น

           ๒.๒   บัณฑิตที่ไม่รายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์            
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

           ๒.๓   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายการรายงานตัว
ของบัณฑิตคืนในทุกกรณี ยกเว้น ค่ามัดจำชุดครุยวิทยฐานะเท่านั้น

กำหนดการวันฝึกซ้อมพร้อมรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบทันทีที่ได้รับหมายกำหนดการจากทางสำนักพระราชวัง โดยให้บัณฑิตติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th อย่างใกล้ชิด

                    ๔.  บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายการ            
หากฝึกซ้อมไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะคัดรายชื่อของบัณฑิตออก                   
และไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                    ๕.   บัณฑิตที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อาทิ นั่งรถเข็น
ใช้ไม้เท้า ต้องใช้มือซ้ายรับปริญญาบัตร หรือกรณีอื่น ๆ
 โปรดติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ ๕๓๘๘ ๕๙๗๗ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑                     เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป

                    ๖.   หากบัณฑิตต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๘ ๕๔๓๖

         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ค่าใช้จ่าย

การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ ๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ (ค่าเช่า ๘๐๐ บาท / มัดจำ ๑,๕๐๐ บาท)

๒,๓๐๐

ค่ารูปถ่ายหมู่บัณฑิต (ไม่บังคับ) รูปละ

๘๐๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

๖๐๐

ค่าเข็มวิทยฐานะ

๑๕๐

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

๑๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓,๘๖๐

 

 

 เข้าสู่ระบบเพิื่อรายงานตัวบัณฑิต >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434963 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558