มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

 

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

รอบที่ 1  เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 สมัครผ่านสถาบันการศึกษาของนักเรียน ค่าสมัคร 150 บาท

รอบที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562    สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ค่าสมัคร 400  บาท

รอบที่ 3  เดือน เมษายน 2562  สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระค่าสมัครตามจำนวนที่เลือกสมัคร

รอบที่ 5  เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562  สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ค่าสมัคร 400 บาท 

ทั้งนี้ กำหนดการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  www.tcas.cmru.ac.th ระหว่างวันที่  1 - 20 พฤศจิกายน 2561 จากนั้นสถานศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2561 สถานศึกษาชำระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สถานศึกษามีกำหนดส่งหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561และจะมีกำหนดสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2562  (เฉพาะสาขาที่มีการจัดสอบเท่านั้น ) โดยมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) ในวันที่ 18 มกราคม 2562

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 885 979 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcas.cmru.ac.th

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายจิณณวัตร ดาวนันท์ 

  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click    

ติดตามข่าวสารสำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม. >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362616 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558