มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2561

1 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2561
 

ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายโกสินทร์ ตรังคนิเวศ ตำแหน่ง IT Manager และ นายประสิทธิ์ หีมปอง ตำแหน่ง Developer จากบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจง เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยนายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ และฝึกงานอย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบการในยุค 4.0”  โดยวิทยากร คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยมีนักศึกษา จำนวนกว่า 700 คน จากภาควิชาและสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น และศิลปกรรม เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังหน่วยงานต่าง ๆ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

ติดตามข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327458 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558