มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักวิ่งทั่วสารทิศ ร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 ครั้งที่ 1 บนถนนสีขาว ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ 100%

4 พฤศจิกายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 

CMRU HALF MARATHON 2018


                    นักวิ่งทั่วสารทิศ ร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 ครั้งที่ 1 บนถนนสีขาว ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ 100%

                    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสำหรับเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการส่งเสริมและตระหนัก ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย

                    ภายในงานมีนักกีฬาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 2,685 คน รวม 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท Charity ไม่จำกัดอายุ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ชาย/หญิง) ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน (ชาย - หญิง) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ Walk and Run ระยะทาง 2 กิโลเมตร

                    การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวผกาพันธ์ กันทะวัง อายุ 28 ปี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ประเภทบุคคลหญิง Overall และประเภทบุคคลชาย Overall ได้แก่ นายประสงค์ จันมหาเสถียร อายุ 36 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

                    ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนักวิ่งต่างชื่นชมเจ้าภาพในด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อำนวยความสะดวกและให้ความสำคัญด้านการแพทย์ พยาบาล การรับฝากของ จุดบริการน้ำดื่มและอาหารซึ่งมีจำนวนมาก รวมถึงการบริการในด้านต่าง ๆ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม (กล้อง2) >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6362631 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558