มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อาจารย์ มร.ชม. รับเชิญบรรยายพิเศษด้านการเกษตรแก่นักศึกษา ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

12 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

อาจารย์ มร.ชม. รับเชิญบรรยายพิเศษ

ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา

ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น


        ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก และ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร แขนงพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2561 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น โดยการบรรยายในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยของทั้งสองสถาบันอีกด้วย

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : นายสามารถ มณีมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536896 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558