มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา "สร้างฝาย ขยายป่า"

15 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา "สร้างฝาย ขยายป่า"

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล พร้อมด้วย ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง นำนักศึกษากว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ศูนย์แม่ริมในอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อชุมชนและท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนองตามพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชุมชน”  

ภาพ – ข้อมูลข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534820 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558