มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีวินัยจราจรเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย

21 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีวินัยจราจรเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในนามกลุ่ม 4 Angies โครงการ คนมีเส้น CMRU”กิจกรรมคนมีเส้นจัดกิจกรรม สร้างสังคมคนขับรถดี CMRU ร่วมกับนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          ศูนย์แม่ริม  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ ร.ต. สกล  แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์  คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา และนักศึกษาครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคนมีเส้น CMRU ต่อเนื่องได้ทาง www.facebook.com/4AngiesCMRU
ภาพ – ข้อมูล : ภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

คลิกติดตามโครงการได้ที่นี่ค่ะ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534840 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558