มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เรียนรู้คลองแม่ข่า

24 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เรียนรู้คลองแม่ข่า
อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ และอาจารย์พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน เรียนรู้สภาพปัญหาคลองแม่ข่าและการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า โดยมี นายสุรเชษฐ์ โนคำ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จอมภักดี เป็นวิทยากรให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ได้ช่วยจัดเตรียมสถานที่งานยี่เป็งรำลึกและเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรักษ์แม่ข่า โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดป่าตัน และมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คลองแม่ข่า สะพานอัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียงใหม่


         

        

        

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :  อาจารย์ ดร.ปมณฑ์  ภูมาศ  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534806 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558