มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาสมัครทีม Startup มุ่งสู่ Thailand Startup U – League 2019

24 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาสมัครทีม Startup มุ่งสู่ Thailand Startup U – League 2019ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ Innovative Startup กิจกรรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการภายใต้ระบบพี่เลี้ยง
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอชวนเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ทีมละ 3 – 5 คน (หากเกิน 3 คน สมาชิกของทีมจะต้องมีนักศึกษาที่มาจากอย่างน้อย 2 คณะ และ 3 สาขาวิชา) มีแนวคิดที่ไม่ซ้ำแบบในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง เข้าสมัครทีม Startup ทีมนักศึกษาพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง เพื่อเข้าแข่งขัน Thailand Startup U – League 2019 ชิงเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท หากผ่านการคัดเลือก สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มแนวคิดได้จาก Google form ที่ https://goo.gl/owyeMk รับสมัครจำนวน 30 ทีม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยนักศึกษาทั้ง 30 ทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดเพื่อเข้าสู่รอบการอบรม Startup Boot Camp ของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนำเสนอในระดับภาคเหนือและระดับประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจารุวรรณ พากเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 885660

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาพประจำข่าว : แฟ้มภาพ  CMRU Innovation Startup Boot Camp  

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536968 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558