มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ จัดประชุมเตรียมการและจับฉลากแบ่งสาย การเเข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 12

26 พฤศจิกายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะกรรมการดำเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ จัดประชุมเตรียมการและจับฉลากแบ่งสาย การเเข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 12เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มสีและการจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มสีออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 : สีม่วง ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มีคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกลุ่มสี กลุ่มที่ 2 : สีแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานกลุ่มสี กลุ่มที่ 3 : สีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกลุ่มสี กลุ่มที่ 4 : สีฟ้า ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย มีคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกลุ่มสี กลุ่มที่ 5 : สีเขียว ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานกลุ่มสี และกลุ่มที่ 6 : สีชมพู ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์ภาษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานกลุ่มสี
สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬาสากล ได้แก่ แบดมินตัน ประเภทชายคู่ , หญิงคู่ , คู่ผสม เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ , หญิงคู่ , คู่ผสม เปตอง ประเภทชายคู่ , หญิงคู่ , คู่ผสม ทีมชาย 3 คน , ทีมหญิง 3 คน แชร์บอล ทีมผสม และวอลเลย์บอล ทีมผสม นอกจากนี้ยังมีการชูสบาสเกตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารพบกับบุคลากร กีฬามหาสนุก ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งสามขา ปิดตาตีปิ๊บ คีบปิงปองผลัดผสม นั่งทับกับระเบิด อีกาป้อนเหยื่อ ลิงอุ้มแตง ตีกอล์ฟคนจน ปาเป้า และการแข่งขันปอมปอมเชียร์ ในส่วนของผลการจับฉลากแบ่งสายสามารถติดตามได้จากลิงก์ด้านล่าง


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาการจัดฉลากแบ่งสาย : กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536896 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558