มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2

3 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2อาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้จัดโครงการ “การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการสร้างหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งเสริมบูรณาการการเรียนรู้โดยนำหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 183 ทีม ส่งผลงานการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการประกวด

โดยผลปรากฏว่านักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 ทีม สามารถคว้ารางวัลได้ถึง 7 รายการ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สื่อระดับประถมศึกษา รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม ABB EPUB นายเทพพิทักษ์ เทียมยศ , นายนคเรศ สมโรย , นางสาวจิราวรรณ แสนอ่อง ผลงาน “การแยกสารน่ารู้” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สื่อระดับมัธยมศึกษา รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Just For Fun นางสาววาสนา ยอดคำ , นางสาวศิริโสภา เมืองใจ , นางสาวอรทัย อินทะรังษี ผลงาน “การรักษาดุลยภาพอุณหภูมิของร่างกาย” รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 สื่อระดับมัธยมศึกษา รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Public นายปฏิภาณ ใจซื่อ , นายพิชชานนทร์ คำเสน , นายกฤษฎ์ แดงต่อม ผลงาน “โครงสร้างโลก” รางวัลชมเชย สื่อระดับมัธยมศึกษา รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม E2M นางสาวอนุธิดา กันธิมา , นางสาวอนุรดี วงศ์เทพ , นางสาวอัญชลี จันทร์เพ็ญ ผลงาน “การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม” และทีม Power Three นางสาวปนัดดา กลิ้งทะเล , นางสาวอารีรัตน์ สมศรี , นางสาวอรอมล มูลรังษี ผลงาน “ระบบประสาท” และรางวัลสื่อที่ผู้พิการเข้าถึงได้ รับของที่ระลึกจากผู้จัดงาน ได้แก่ ทีม COM’ED BOY นายชัยนรินท์ หลีเพิ่มสุข , นายปวีณ สิทธิวะ , นายพงศกร ดีคำ ผลงาน “แรงโน้มถ่วงของโลก” ทั้งนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีอาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค และอาจารย์ ดร.รสลิน เพตะกร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดตามผลงานได้ที่ ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทาง www.epub.aid.in.th
ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ : อาจารย์ประธาน คำจินะ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536955 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558