มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5

4 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เกษม กุณาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “การพัฒนาแม่ฮ่องสอนแบบยั่งยืน หลากหลายงานหัตถกรรมเมืองสามหมอก” จากโครงการวิจัย “การศึกษาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลงานของอาจารย์เกษม กุณาศรี ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาทิ น้ำพริกกระเทียม ถั่วลายเสือคั่วอบแห้ง ป๊อบคอร์นดอยหรือข้าวโพดคั่ว และงานหัตถกรรมผ้าทอมือ ได้แก่ เสื้อผ้าแบบไทใหญ่ กระเป๋า หมวกจักสาน มาร่วมจัดแสดง
โอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานเปิดการประชุมฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเพื่อรับใช้สังคม ให้แก่ อาจารย์เกษม กุณาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม. อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มีผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน พื้นที่ โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การทดสอบความต้องการตลาด ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต
สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 (5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC V) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 37 แห่ง


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ : อาจารย์เกษม กุณาศรี ผอ.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรภ.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536884 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558