มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.รำไพพรรณี

6 ธันวาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.รำไพพรรณี


 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 55 คน  พร้อมกันนี้ได้บรรยายข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดงานต่าง ๆ ของกองกลาง กองนโยบายและแผน กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย กลุ่มงานอาคารสถานที่ และงานตรวจสอบภายใน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง กองนโยบายและแผน กองอาคารสถานที่ กองกลาง หัวหน้างานและตัวแทนบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานวินัยและนิติกร งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานตรวจสอบภายใน งานยานพาหนะ งานช่างและงานอนามัย


 


ข่าว นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >Album 1 >Album 2 >> 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6536932 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558