มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 ธันวาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความขอบคุณธนาคารกรุงเทพ นำโดย คุณชัยณรัตน์ สุชนวณิช ผู้จัดการภาคธนาคารกรุงเทพ คุณวิชชุดา ตุลานันท์ ประธานเขตธนาคารกรุงเทพ และคุณอรรชฏางค์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสที่ธนาคารได้เข้าพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 613,000 บาท  ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 
ภาพ / ข่าว : นางสาววัชราวรรณ  กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558