มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “คนมีเส้น CMRU” จัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร

12 ธันวาคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “คนมีเส้น CMRU” จัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายอดิรุจ ใจปาละ , นางสาววิจิตรา คำมณี , นายกฤษดา สีโยยอด และ นายดนัย เรือนเงิน นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ทีม 4 Angies) 1 ใน 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการ Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้าถนนสีขาว จัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจรสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น การให้สัญญาณมือ การชี้นิ้วแสดงสัญญาณตรวจสอบความปลอดภัย และสัญญาณจราจร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การข้ามถนน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมปลูกฝังนิสัยการเคารพกฎจราจรและการเป็นพลเมืองดี ตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย “คนมีเส้น CMRU” (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน “เส้นจราจร” (เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง))
ทั้งนี้นักศึกษาทีม 4 Angies “คนมีเส้น CMRU” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยร่วมกับคณะ วิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย ดังประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การเป็นองค์กรต้นแบบรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย สนับสนุนการสร้างสังคมคนขับรถดี และรณรงค์การสวมหมวกกันน็อก 100% มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และจะต่อยอดการจัดกิจกรรมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2562


ประมวลภาพกิจกรรม >Click 


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. และ https://www.facebook.com/4AngiesCMRU


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534806 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558