มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


ผศ.ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีการสอนทางการบัญชี ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิด ของ มคอ.1  สาขาการบัญชี ฉบับใหม่และงานวิจัยทางการบัญชี ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์ และครูประทุม สุริยา  เวลา 08.00-17.00 น. แนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในสังคมไทยแลนด์ 4.0 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 096-881-9008 และ088-140-8318 ติดตามความเคลื่อนไหวทาง FACE BOOK : การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


ภาพ – ข้อมูล: ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ติดตามรายละเอียด >> Click    

............................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534806 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558