มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

3 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้รับประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

              การแข่งขันทักษะการพูดภาษาจีน ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลปรากฏว่า ประเภทการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา นางสาวนวลนภา แซ่หลิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วน นายถิรวุฒิ พันธุ์จินดาสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (รอบพูดฉับพลัน) สำหรับ ประเภทการแข่งขันมัคคุเทศก์พูดภาษาจีน นายวันชัย ลุงทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วน นางสาวนฤมล แซ่หลี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้มีอาจารย์กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ , อาจารย์หลี่ ฉินหยา และอาจารย์ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน              ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาจีน ซึ่งจัดโดยหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่า นาย Zhang Ziyao และ นางสาว Yu Guangxiang นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้มีอาจารย์ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ และอาจารย์คณินวรธันญ์ ไชยรบ ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน


             นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม การประกวดออกแบบการจัดประชุม สัมมนา โดยใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ โครงการ “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ ประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ทีม Lanna MICE ชื่อโครงการ Lanna Paperless ได้แก่ นางสาวศรุตญา  ศรีจันทรกุล , นางสาวรุ้งสิริ  สายวังจิต , นางสาวณัฐชยา  อายุมาก , นายภาณุพงศ์  ไฝคำ , นายอิทธิกร  ลายทอน , นายโกสินทร์  คูสกุล , นายธาริน  ตันติวิไล , นายไซ ปิแอร์ พโยอ่อง และ ทีม GBM IC 1 ชื่อโครงการ “ยั่งยืนด้วยเมล็ดข้าวจากท้องถิ่น” ได้แก่ นายอำนาจ  วิวัฒน์วิทยา , นายชินโชติ  แก้วคำปัน , นางสาวเสาวลักษณ์  มหาวรรณ , นางสาวนิชกานต์  ค้าสม , นางสาวภัทรวดี  วิทัศ , นางสาวรีเบคก้า  เมโอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้มีอาจารย์กนกวรรณ  พีรพงศ์เดชา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534806 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558