มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU - GEP Test

5 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU - GEP Test
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดสอบ CMRU – GEP Test เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งเพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


            ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครสอบ CMRU – GEP Test ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885996 และ 053 - 885990

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพประกอบ : บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534825 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558