มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project (7th Batch) ประจำปีการศึกษา 2562

8 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project (7th Batch) ประจำปีการศึกษา 2562


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมทั้ง ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์สิตา ทายะติ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน รวมถึงทักษะทางด้านภาษา และการเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ผ่านมุมมองที่กว้างขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษาและสาขาวิชาปฐมวัย จาก West Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ Miss Emelyn S. Faeldonia และ Miss Maria Jeanie V. Dela Torre และนักศึกษาจาก Halu Oleo University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน คือ Miss Meida Sitanggang ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567251 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558