มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

9 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น” ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัย เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิคการนำไปใช้และการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย” ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.graduate.cmru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 885 990
ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพประกอบ : บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534817 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558