มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มกราคม 2562 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

( สำเนา )
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ ห้อง  พร้อมติดตั้ง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ตามประกาศประกวดราคาเลขที่  ๑๙/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑   

          เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒        
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534818 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558