มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project (7th Batch)

11 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. จัดปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการ SEA - Teacher Project  (7th Batch) ก่อนเดินทางไปฝึกสอน ณ ประเทศฟิลิปปินส์


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) รุ่นที่ 7 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ SEA - Teacher Project เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเองต่อไปในอนาคต โดยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน คือ นายอนวัช ซอแอ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นางสาวปัทมาภรณ์ ทองแก้ว และนางสาวจันทร์จีรา ขนอบกายา นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้าร่วมสังเกตการณ์สอนและฝึกสอน ณ  Iloilo Science and Technology University ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562


  

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534818 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558