มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี

11 มกราคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Oh Yongjung ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารจาก Hanbat National University (HBNU) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบปะเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาขาวิชาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 คน ที่จะมีกำหนดการเดินทางไปศึกษายัง Hanbat National University ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้


 


            

 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534809 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558