มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาผู้นำมุ่งสร้างเครือข่ายพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

23 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาผู้นำมุ่งสร้างเครือข่ายพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นายจตุรเทพ สวัสดิ์นที นายกองค์การนักศึกษา พร้อมด้วยกรรมการองค์การนักศึกษา ผู้แทนกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร์ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการกับเครือข่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พร้อมทั้งแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านผู้นำนักศึกษาและวางแผนการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้มีนายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

สำหรับโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมกว่า 120 คน
ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : นายธวัชชัย สร้อยฟ้า , นายสยมภู  อะโน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534837 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558