มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์แม่ริมต้อนรับนักปั่นน่องเหล็ก ร่วมพิชิตชัยเส้นทางสุดท้าทายการแข่งขันปั่นจักรยานฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CMRU Cycling 2018

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์แม่ริมต้อนรับนักปั่นน่องเหล็ก

ร่วมพิชิตชัยเส้นทางสุดท้าทายการแข่งขันปั่นจักรยานฯ

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CMRU Cycling 2018


 

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CMRU Cycling2018 ณ เวทีกลางด้านหน้าหอประชุมทีปีงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน นักปั่นจักรยานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

          การแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ โครงการแข่งขันปั่นจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CMRU Cycling2018 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการปั่นจักรยานพร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยภาคเช้าเป็นการแข่งขันประเภท จักรยานเสือหมอบ และประเภทเสือหมอบ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันประเภท                           จักรยานเสือภูเขา

          การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทเสือหมอบ ชิงถ้วยพระราชทานฯ OPEN รุ่นประชาชนทั่วไป ระยะทาง 42 กิโลเมตร ผลการแข่งขัน  จ่าอากาศเอกพีรพล   ชาวเชียงขวาง ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศได้แก่ นายติณพัตน์  เมืองเดช รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวีรวิชญ์  อุตศิลปะศักดิ์ รองชนะเลิสอันดับ 2 ได้แก่ นายอนุชิต หน่วยฝาย รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายพิรชัช  ขันทอง และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายพุติพงษ์ ดวงศิริ / ผลการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย ชนะเลิศได้แก่ MR.Sean Kilroy รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MR.Peter  H รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ MR.Andrew Donaldson และรองชนะเลิสอันดับที่ 4 ได้แก่ MR.Bontant  Hugues ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายวิสุทธิ์  กสิยะภัท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MR.Michael Munthe รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  นายภานุพันธ์  ไทยยันโต และรองชนะเลิสอันดับ 4 ได้แก่ นายชวารินทร์  ปาระมีแจ้ ผลการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ 30 กิโลเมตร รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย ชนะเลิศได้แก่ นายปุณทวัฒน์  ดิบเตจ๊ะ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐ วิรนพไพบูลย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศุภัทร  ธีรวณิชนันท์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายทัศนัย  พิมพ์ทรัพย์  และรองชนะเลิศอันดับ  4 ได้แก่ นายพนิชพงศ์  การนาดี ผลการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ 30 กิโลเมตรรุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ชนะเลิศได้แก่ ร้อยตรีหญิงจุฑาธิป  มณีพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สิบตรีหญิงศุภักสร  นันตนะ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชนิภรณ์  บัตริยะ รองชนะเลิสอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวอภิญญา  เที่ยงแก้ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4   ร้อยเอกหญิงจันทร์เพ็ง นนทสิน

 

ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวนางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

         

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534806 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558