มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ “เลิศจิตอาสา ศาสนานำทาง Walk Rally เสริมสร้าง แกนนำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน”

28 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ “เลิศจิตอาสา ศาสนานำทาง Walk Rally เสริมสร้าง แกนนำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน”อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร นำตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ครั้งที่ 5 เลิศจิตอาสา ศาสนานำทาง Walk Rally เสริมสร้าง แกนนำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจริยธรรมด้วยการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการเป็นผู้นำ มีเจตคติที่ดี และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมจำนวนกว่า 145 คน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ “Mind me we can” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรม Walk Rally สร้างทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม การศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ กิจกรรมทำนุบำรุงแหล่งวัฒนธรรมทางศาสนา วัดปากห้วยฉลอง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมสันทนาการ “We can do” และ “Stand by me” นอกจากนี้ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของผู้นำนักศึกษา และการประชุมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณาจารย์อีกด้วย
ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534828 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558