มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ

 


                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และคนในชุมชนร่วมพิธีเปิดค่าย

                    การจัดค่ายอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครุศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษาให้ได้ร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครู ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมนึกศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

                    ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป้นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม จึงได้จัดทำโครงการ "ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภัฏภาคเหนือ" เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปรับปรุงทาสีอาคาร สร้างรั้วโรงเรียน สร้างห้องน้ำให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และการสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำหลักของชุมชนที่ใช้อุปโภคบริโภคและผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534837 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558