มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ร่วมค่าย Science Camp สร้างเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

29 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ร่วมค่าย Science Camp สร้างเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Biodiversity Research and Implementaion for Community : BRIC CMRU) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและครู จำนวน 150 คน จากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ” ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) พร้อมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดสร้างระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิตทั้งภายในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมจัดให้มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานสายน้ำกำหนดชีวิต (ศึกษาคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมี) ฐานดัชนีแห่งสายน้ำ (ศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำและดัชนีชีวภาพในแหล่งน้ำ) ฐานพรรณไม้และไลเคนส์ (ศึกษาดัชนีคุณภาพอากาศ) ฐานวิหกพงไพร (ศึกษานกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก) และฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ศึกษาฝายและไฟป่า) ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเยาวชนต้นแบบในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นผู้นำในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันได้เรียนรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของทีมงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มร.ชม. และ www.facebook.com/BRICCMRU/


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534833 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558