มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จับมือชุมชนมุ่งเป้า “สื่อสาร สร้างสรรค์ เทศบาลแม่แรง ลำพูน”

1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จับมือชุมชนมุ่งเป้า “สื่อสาร สร้างสรรค์ เทศบาลแม่แรง ลำพูน”เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำอาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ นายจำรัส กันทะสัก รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมคณะจากเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในการเตรียมความพร้อมสร้างความร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ และการท่องเที่ยวชุมชน
โดยภายหลังจากนี้นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย ชุมชนบ้านหนองเงือก ชุมชนบ้านดอนหลวง ชุมชนบ้านกองงาม และชุมชนบ้านป่าบุก ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้าย ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก และหมู่บ้านจัดการขยะอันดับต้น ๆ ของประเทศ เพื่อการวางแผนผลิตสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะได้มีการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงร่วมกันในอนาคตต่อไปข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534808 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558