มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA – Teacher Project (7th Batch)

1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA – Teacher Project (7th Batch) 


 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

หลังจากที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษาและสาขาวิชาปฐมวัย จาก West Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ Miss Emelyn S. Faeldonia และ Miss Maria Jeanie V. Dela Torre และนักศึกษาจาก Halu Oleo University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน คือ Miss Meida Sitanggang ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ SEA – Teacher Project เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จนสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งด้านทักษะการเรียนการสอน ทักษะการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ ทักษะการใช้ภาษา และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจกลับไปยังสถานศึกษาของตนเอง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต


  

 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

                                                                                                                            

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534816 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558