มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มร.ชม. ผนึกกำลังอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “Environment Youth Ranger”

4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มร.ชม. ผนึกกำลังอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “Environment Youth Ranger”ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมกายภาพด้านอื่น ๆ ให้แก่เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ

อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “Environment Youth Ranger” ให้แก่ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสา โรงเรียนศรีนครน่าน และโรงเรียนนาน้อย รวมทั้งสิ้น 120 คน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้จัดอบรมให้แก่ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมทั้งสิ้น 125 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการอภิปรายถึงสาเหตุและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสองจังหวัดได้วางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างง่ายในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวจะได้จัดให้มีขึ้นอีกสองพื้นที่คือ จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ ซึ่งคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ อาจารย์ ดร.ทัตพร กล่าวในตอนท้าย
ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณข้อมูล / ภาพ : https://www.facebook.com/BRICCMRU/เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534831 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558