มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่
- วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
- วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์” วิทยากรโดย นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
และวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo” วิทยากรโดย นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.graduate.cmru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 885 990ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณข้อมูล / ภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534832 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558