มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

ตราครุฑ

                                                                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้าง

อาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเลขที่ 10/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนองานในวันที่ 18 มกราคม 2562 จำนวน 5 รายนั้น

ผลปรากฏว่า บริษัท แอคซิสกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,412,500 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 

 

 

                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย)

                                           รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558