มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

Mini Open House 33rd Comm Art CMRU นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

Mini Open House 33rd Comm Art CMRU นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในโครงการ Mini Open House 33rd Comm Arts CMRU ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยฐานความรู้ด้านวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz ฐานความรู้ด้านวิทยุโทรทัศน์ และฐานความรู้ด้านการถ่ายภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการโน้มน้าวเพื่องานนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์กมลวรรธ  สุจริต เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้เรียนรู้การลงมือปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

             โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นประธาน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534838 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558