มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมจัด Mini - INPUT CHIANG MAI THAILAND 2019

6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมจัด Mini - INPUT CHIANG MAI THAILAND 2019
        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์พลศรัณย์  ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงาน จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และผู้เข้าร่วมโครงการ Mini - INPUT CHIANG MAI - KHON KAEN - SONGKHLA THAILAND 2019 INternational PUblic Television Screening Conference ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ผลิตสื่อ ผู้วางนโยบายของรัฐ นักกฎหมาย และนักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อสาธารณะประโยชน์

          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามแผนงาน “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ๓๓ ปี นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534825 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558