มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น ประธานกรรมการ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำกัด และสมาชิก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ที่ประชุม ได้มีการรายงานการสอบบัญชี พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแก่สมาชิก ในการนี้ ยังได้มีการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ได้แก่ นายสิรวิชญ์  อุดมปละ นางวันทนีย์  วงศ์ยัง และนางสาวอัมพวา รินสินจ้อย และเสนอชื่อสมาชิกดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 7 ท่าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2562 ได้แก่ นายประจักษ์ เข็มมุกด์  นายสุรพล ใจมา   นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ นางสุภัทรา จันทร์บาล นายกมล รักสวน นายเรืองวิทย์  นนทภา  นายสุรชาติ พุทธิมา นางสาววิลาวัลย์  หน่อคำศักดิ์  และนายชูชีพชัย   แก้วมงคลเพชร

 
ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


ติดตามข่าวสารเครดิตยูเนี่ยน >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534846 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558