มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสำนักข่าวเพื่อการศึกษา “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU”

12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสำนักข่าวเพื่อการศึกษา “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU”        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 248 คน ในแผนงาน 33 ปี นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาสำนักข่าวเพื่อการศึกษาที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการผลิตข่าว มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน   การเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสู่สังคม ภายใต้ชื่อ สำนักข่าวเพื่อการศึกษา “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU” ที่พัฒนาจากหนังสือพิมพ์เสียงซึงของภาควิชามาตั้งแต่อดีต 

         พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้นักศึกษาได้เตรียมตนเองในฐานะพลเมืองประชาธิปไตยที่พึงรู้จักสิทธิและหน้าที่ การเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า / เลือกตั้งนอกเขตในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็น รวมถึงการเป็น “นักสื่อสารคุณภาพ” ช่วงการเลือกตั้ง ตลอดจนเปิดรับสมัครอาสาสมัครรายงานข่าว เพื่อเตรียมการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ที่จะมาถึง ในบทบาทของนักศึกษาและเยาวชน โดย “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU” จะเผยแพร่ข่าวในรูปแบบสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534807 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558